1. TERMIN I MIEJSCE RAJDU:

Rajd na Orientację „Hawran 2020” zwany dalej Rajdem odbędzie się w dniu 3 października 2020 r. w Krempnej. Baza rajdu usytuowana będzie w Szkole Podstawowej w Krempnej ( Krempna 45, 38-232 Krempna, link do mapy  )

Terenem rozgrywania zawodów będzie obszar powiatu jasielskiego.

2. CELE IMPREZY:

 • Popularyzacja imprez na orientację i turystyki rowerowej
 • Przedstawienie uczestnikom Beskidu Niskiego oraz najciekawszych miejsc na Łemkowszczyźnie
 • Zapoznanie uczestników z historią regionu
 • Propagowanie zdrowego trybu życia
 • Ćwiczenie własnych umiejętności orientowania się w terenie z pomocą mapy i kompasu
 • Dobra zabawa

3. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Towarzystwo z Beskidu Niskiego

Izby 35, 38-315 Uście Gorlickie Izby

Email: towarzystwo@zbeskiduniskiego.pl, kontakt@rajdhawran.pl

Telefony: 13 441 43 09 ( Szkole Podstawowej w Krempnej ), +48 668852622

Budowniczy trasy:

Maciej Kot, Magdalena Dudek, Piotr Jakubas

Główny sędzia:

Maciej Kot

Sekretariat rajdu:

Magdalena Dudek, Piotr Jakubas, Maciej Kot

4. BAZA RAJDU:

Baza rajdu zlokalizowana będzie w Szkole Podstawowej w Krempnej

Krempna 45, 38-232 Krempna [ link do mapy ]

5. ŚWIADCZENIA

Organizator zapewnia następujace świadczenia:

 • mapę z zaprojektowaną trasą
 • numer i kartę startową
 • bilet do Magurskiego Parku Narodowego
 • ciepły posiłek w Bazie Rajdu
 • mini bufet na trasach
 • sanitariaty w Bazie Rajdu
 • nagrody i dyplomy dla najlepszych zawodników
 • upominki dla wszystkich dzieci
 • noclegi w Bazie Rajdu (ilośc miejsc ograniczona)

Istnieje możliwość noclegu na swojej karimacie i w śpiworze na sali gimnastycznej w bazie rajdu w nocy z 2/3.10.2020 oraz z 3/4.10.2020.

Zgłoszenia osób chętnych na nocleg przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy. Organizator poinformuje o wyczerpaniu miejsc noclegowych.

6. TRASY i KLASYFIKACJA:

Uczestnicy będą mieli do wyboru 3 trasy o różnej długości i stopniu trudności:

 • Trasa Rodzinna – od 0,5 do 20 km ( limit czasu 5,5 h )
 • Trasa Turystyczna – ok. 50 km ( limit czasu 7 h )
 • Trasa Sportowa– ok. 100 km ( limit czasu 9,5 h )

Klasyfikacje:

 • Trasa Turystyczna – kategoria open
 • Trasa Sportowa kategoria kobiety/mężczyźni
 • Trasa Rodzinna rozgrywana jest bez klasyfkacji

7. PROGRAM IMPREZY:

2 października (piątek):

 • od 18:00 – 23:00 – przyjmowanie uczestników Rajdu w Bazie
 • 20:00 – 23:00 – praca sekretariatu rajdu – wydawanie pakietów startowych.

3 października (sobota):

 • 6:15 – 7:50 – praca sekretariatu Rajdu – wydawanie pakietów startowych
 • 7:50 – odprawa trasy sportowej
 • 8:00 – start trasy sportowej
 • 8:00 – 9:20 – praca sekretariatu Rajdu – wydawanie pakietów startowych
 • 9:20 – odprawa trasy turystycznej
 • 9:30 – start trasy turystycznej
 • 9:30 – 10:20 – praca sekretariatu Rajdu – wydawanie pakietów startowych
 • 10:20 – odprawa trasy rodzinnej
 • 10:30 – start trasy rodzinnej
 • 16:00 koniec limitu czasowego dla trasy rodzinnej
 • 16:30 – koniec limitu czasowego dla trasy turystycznej
 • 17:00 – zamknięcie mety dla trasy turystycznej
 • 17:00 – losowanie nagród dla trasy rodzinnej
 • 17:30 – koniec limitu czasowego dla trasy sportowej dla zawodników trasy sportowej bez bonifikaty czasowej
 • 18:00 – zamknięcie mety dla zawodników trasy sportowej bez bonifikaty czasowej, koniec limitu czasowego dla zawodników trasy sportowej z uzyskaną bonifikatą czasową
 • 18:30 – zamknięcie mety, oficjalne zakończenie zawodów, uhonorowanie najlepszych zawodników

około 17:30 – integracja przy ognisku.

4 października (niedziela):

 • do 11.00 – opuszczenie Bazy Rajdu

8. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH:

 1. Przesłanie zgłoszenia do 30 września 2020 na Rajd poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie rajdu.
 2. Dokonanie opłaty startowej na konto Organizatora lub w sekretariacie Rajdu. Jej wysokość uzależniona jest od rodzaju trasy, od terminu jej dokonania, a także od wieku uczestnika, za którego jest uiszczana:
Dzieci i młodzież do 16 roku życia do 02.10.20205 zł
termin \ trasaTurystyczna,
Sportowa i Rodzinna
2 osoby dorosłe na trasie Rodzinnej
do 16. września 202065 zł115 zł
do 29. września 202080 zł145 zł
od 30. września 2020100 zł185 zł

Istnieje możliwość zgłoszenia po terminie 30 września 2020 i opłacenie startu w bazie rajdu, jednakże organizator nie gwarantuje wtedy pełnego pakietu startowego.

Opłatę startową należy przesłać przekazem lub przelewem na konto:

Stowarzyszenie Towarzystwo z Beskidu Niskiego

Bank Pekao SA

Nr konta: 09 1240 5110 1111 0010 7472 6342

z dopiskiem Rajd Hawran 2020 + imię i nazwisko osoby/osób za które wysyłana jest opłata startowa.

Ponadto wymagane jest:

 • wysłanie przelewu w ciągu 3 dni od daty zapisu. Brak przelewu skutkować będzie skreśleniem z listy startowej.
 • podpisanie oświadczenia o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność
 • podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia i braku kontaktu z osobami chorymi na COVID-19 potwierdzajacego, że: 
  • w ciągu 14 dni przed Rajdem nie zdiagnozowano u zawodnika COVID-19
  • w ciągu 14 dni przed Rajdem, zawodnik nie miał bliskiego kontaktu (np. mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut) z osobą, u której zdiagnozowano COVID-19
  • zgodnie z lokalnymi lub krajowymi przepisami zawodnik nie jest w kwarantannie z przyczyn związanych z COVID-19 przez okres obejmujący dzień Rajdu
 • osoby niepełnoletnie będą musiały przedstawić pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów. Oświadczenie zawierać musi:
  • zgodę opiekuna na start
  • potwierdzenie znajomości regulaminu
  • deklarację przejęcia pełnej odpowiedzialność za ewentualne wypadki nieletniego podczas zawodów, jak również w drodze na i z zawodów
 • zawodnicy niepełnoletni mogą startować wyłącznie w zespole pod opieką osoby powyżej 18 roku życia

Dodatkowo:

 • Organizator ze względów logistycznych ogranicza ilość zapisów do 150 uczestników – po 50 osób na każdej z tras
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu uczestników
 • osoby, które nie zmieściły się w limicie będą miały możliwość zapisania się na listę rezerwową. Organizator będzie kontaktował się z osobami z listy wg kolejności zgłoszeń i informował o możliwości zapisu na rajd
 • warunkiem przepisania z listy rezerwowej na startową będzie wpłacenie wpisowego do trzech dni od wysłania maila o takiej możliwości przez Organizatora
 • Do 19 września istnieje możliwość wypisania się z listy uczestników przez email kontaktowy. W takim wypadku pobrana zostanie opłata manipulacyjna w wysokości 10 zł, pozostała kwota zostanie zwrócona do 14 dni na wskazane konto.
 • W razie odwołania rajdu z powodu zagrożenia epidemiologicznego ( zakaz imprez sportowych w terminie rajdu ) zostanie zwrócona opłata startowa pomniejszona o koszty manipulacyjne w wysokości:
  • jeśli impreza zostanie odwołana do 19 września to opłata manipulacyjna wynosi 10 zł
  • jeśli impreza zostanie odwołana po 19 września to opłata manipulacyjna wyniesie maksymalnie 20 zł. Wysokość kosztów manipulacyjnych zostanie ustalona na podstawie rzeczywistych wydatków poniesionych do tego momentu przez Organizatora rajdu. Wysokość opłaty manipulacyjnej nie będzie większa niż 20 zł na osobę.

9. OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE:

 • telefon komórkowy z numerem Organizatora podanym w formularzu zgłoszeniowym i naładowaną baterią
 • kask rowerowy
 • oświetlenie roweru
 • sprawny technicznie rower
 • długopis

Zaleca się wyposażenie uczestników w:

 • mapnik
 • licznik
 • kompas
 • mała linijka
 • folię NRC
 • podstawowe narzędzia do naprawy roweru
 • ubranie sportowe odpowiednie do warunków atmosferycznych
 • środki odstraszające komary i kleszcze

10. PUNKTY KONTROLNE

 • wszystkie punkty kontrolne (PK) na Trasach Sportowej i Turystycznej oznaczone będą biało-czerwonymi lub biało-pomarańczowymi kartkami formatu A4 z dziurkaczami (tzw. lampion). Uczestnik powinien potwierdzić swoją obecność na PK dziurkując odpowiednie pole na karcie startowej. W przypadku braku perforatora należy wpisać kod literowy z lampionu w odpowiednie miejsce na karcie startowej. W przypadku braku lampionu należy udokumentować fakt przybycia na miejsce PK zdjęciem miejsca, w którym powinien znajdować się PK i poinformować o tym organizatorów.
 • na Trasie Rodzinnej oprócz standardowych punktów opisanych wyżej, będą również punkty-zagadki. Rozwiązanie zagadki należy wpisać długopisem na odpowiednie miejsce na karcie startowej.
 • o rozmieszczeniu PK uczestnicy dowiedzą się z map, które otrzymają od Organizatora przed startem
 • każdy z zawodników powinien odwiedzić punkt osobiście

11. ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW:

 • w zawodach wykorzystywana zostanie mapa turystyczna wydawnictwa Compass (skala mapy podana będzie w komunikacie technicznym)
 • zawodnicy zobowiązani są do jazdy w kasku oraz z widocznym numerem startowym umieszczonym z przodu roweru
 • Uczestnicy, którzy podczas zawodów nie mogą bądź nie chcą kontynuować jazdy, zobowiązani są poinformować o tym fakcie Organizatora
 • zawodnik rezygnujący z rywalizacji musi dotrzeć do bazy na własną rękę
 • bezpieczne pokonanie odcinków tras leży w gestii Uczestnika, który sam za siebie bierze odpowiedzialność i podejmowane decyzje co do pokonania tychże odcinków.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia tras zawodów ze względu na złe warunki atmosferyczne
 • zawodnicy pokonują całą trasę bez pomocy osób trzecich
 • liczba punktów za każdy prawidłowo potwierdzony PK zostanie podana w komunikacie technicznym
 • zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną osoby, które na danej trasie zdobędą najwięcej punktów przeliczeniowych w najkrótszym czasie
 • w klasyfikacji w pierwszej kolejności brana będzie pod uwagę suma punktów przeliczeniowych, a w drugiej czas pokonania trasy
 • punkty kontrolne można zaliczać w dowolnej kolejności
 • za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu ( godziny zamknięcia tras podane w harmonogramie imprezy) naliczane będą punkty karne – dokładne zasady naliczania punktów karnych ogłoszone zostaną w komunikacie technicznym
 • nieklasyfikowani będą zawodnicy, którzy
  • nie przestrzegają zasad sportowego zachowania,
  • nie zaliczyli żadnego punktu kontrolnego,
  • nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę,
  • nie dotrą na metę do czasu zamknięcia mety dla danej trasy
  • nie potwierdzą żadnego punktu kontrolnego
  • korzystali z roweru ze wspomaganiem ( np. z silnikiem elektrycznym )
 • ilość PK na każdej z tras oraz dokładne zasady klasyfikacji zostaną podane w komunikacie technicznym

12. NAGRODY

 • Pamiątkowe nagrody i dyplomy dla najlepszych zawodników
 • Upominki dla dzieci z trasy rodzinnej

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Rajd odbywał się będzie przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Rajd i powrotu z niego a także podczas jego trwania
 • każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność
 • uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony  Organizatora w czasie trwania Rajdu
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przebywania przez uczestników na terenach prywatnych oraz na terenach zamkniętych
 • zabronione jest niszczenie upraw, szkółek leśnych, własności prywatnej i śmiecenia
 • obowiązuje nakaz udzielenia pomocy poszkodowanym uczestnikom Rajdu
 • używanie odbiorników GPS podczas trwania zawodów dozwolone jest jedynie w celach archiwizacyjnych trasy
 • w czasie trwania rajdu obowiązuje zakaz używania map innych niż otrzymane od organizatora
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Bazie Rajdu jak i przed Bazą
 • wszelkie niejasności oraz wątpliwości w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdu z powodów niezależnych od niego.
 • Uczestnik dokonujący rejestracji, akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z opisem umieszczonym w pkt 14 (Przetwarzanie danych osobowych ).
 • Uczestnik akceptujący niniejszy regulamin zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych organizatorów, patronów medialnych i sponsorów
 • brak znajomości regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu, przy czym w wypadku wprowadzenia zmian, poinformuje uczestników na drodze poczty elektronicznej z wykorzystaniem adresów podanych przy rejestracji

14. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 • dane osobowe Uczestników przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO)
 • Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Stowarzyszenie Towarzystwo z Beskidu Niskiego ( Izby 35, 38-315 Uście Gorlickie )
 • pełne dane osobowe przetwarzane są:
  • w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów
  • w celu ustaleniu wysokości opłaty startowej
  • umożliwienia odebrania pakietu startowego
 • podstawowe dane osobowe przetwarzane są:
  • w celu wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród
  • w celu publikacji list startowych i wyników
  • do czasu istnienia strony Rajdu Hawran ( archiwum rajdów )
 • nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom za wyjątkiem danych Uczestników startujących na trasie sportowej zaliczanej do Pucharu Polski w Maratonach Rowerowych na Orientację ( udostępnianie danych w pełnej formie Organizatorom tych Pucharów)
 • podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w Rajdzie Hawran
 • Uczestnik ma prawo a) dostępu do danych, b) sprostowania, c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, d) prawo sprzeciwu, e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub f) przeniesienia danych
 • Dane wszystkich Uczestników w wersji podstawowej (imię, nazwisko, miasto, klub/drużyna, numer startowy, informacja o uiszczeniu opłaty startowej, wynik zawodów) będą publikowane na stronie Rajdu Hawran.  
 • Uczestnik ma możliwość zmiany, modyfikacji lub usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt w formie e-mail na adres: kontakt@rajdhawran.pl