1. TERMIN I MIEJSCE RAJDU:

Rajd na Orientację „Hawran 2023” zwany dalej Rajdem odbędzie się w dniu 13 maja 2023 r. w Krzywej. Baza rajdu usytuowana będzie w Centrum Narciarstwa Biegowego w Krzywej ( Krzywa 30, 38-307 Krzywa , link do mapy )

Terenem rozgrywania zawodów będzie obszar gminy Sękowa i okolice.

2. CELE IMPREZY:

 • Popularyzacja imprez na orientację i turystyki rowerowej
 • Przedstawienie uczestnikom Beskidu Niskiego oraz najciekawszych miejsc na Łemkowszczyźnie
 • Zapoznanie uczestników z historią regionu
 • Propagowanie zdrowego trybu życia
 • Ćwiczenie własnych umiejętności orientowania się w terenie z pomocą mapy i kompasu
 • Dobra zabawa

3. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Towarzystwo z Beskidu Niskiego

Gładyszów 52, 38-315 Uście Gorlickie

Email: kontakt@rajdhawran.pl

Budowniczy trasy:

Maciej Kot, Magdalena Dudek, Piotr Jakubas

Główny sędzia:

Magdalena Dudek

Sekretariat rajdu:

Maciej Kot, Magdalena Dudek, Piotr Jakubas

4. BAZA RAJDU:

Centrum Narciarstwa Biegowego w Krzywej 

Krzywa 30 

38-307 Krzywa

 link do mapy

5. NOCLEGI I WYŻYWIENIE

Organizator zapewnia ciepły posiłek w Bazie Rajdu (po Rajdzie) oraz mini bufety na trasach.

Istnieje możliwość rozbicia namiotu przy bazie rajdu.

 

6. TRASY i KLASYFIKACJA:

Uczestnicy będą mieli do wyboru 3 trasy o różnej długości i stopniu trudności:

 • Trasa Rodzinna – od 1 do 20 km ( limit czasu 6 h )
 • Trasa Turystyczna – ok. 50 km ( limit czasu 7:15 h )
 • Trasa Sportowa– ok. 100 km ( limit czasu 9.5 h + 30 min możliwej bonifikaty czasowej )

Klasyfikacja:

 • Trasa Turystyczna – kategoria kobiety/mężczyźni
 • Trasa Sportowa –  kategoria kobiety/mężczyźni
 • Trasa Rodzinna rozgrywana jest bez klasyfikacji

7. PROGRAM IMPREZY:

 • 12 maja (piątek):
  • od 18:00 – 23:00 – przyjmowanie uczestników Rajdu w Bazie
  • 20:00 – 23:00 – praca sekretariatu rajdu – wydawanie pakietów startowych.
 • 13 maja (sobota):
  • 6:45 – 8:20 – praca sekretariatu Rajdu – wydawanie pakietów startowych
  • 8:20 – odprawa trasy sportowej
  • 8:30 – start trasy sportowej
  • 8:30 – 9:35 – praca sekretariatu Rajdu – wydawanie pakietów startowych
  • 9:35 – odprawa trasy turystycznej
  • 9:45  –  start trasy turystycznej
  • 9:45 – 10:35 – praca sekretariatu Rajdu – wydawanie pakietów startowych
  • 10:35 – odprawa trasy rodzinnej
  • 10:45 – start trasy rodzinnej
  • 16:45 – koniec limitu czasowego dla trasy rodzinnej
  • 17:00 – koniec limitu czasowego dla trasy turystycznej
  • 17:30 – zamknięcie mety dla trasy turystycznej
  • 18:00 – koniec limitu czasowego dla zawodników trasy sportowej bez bonifikaty czasowej
  • 18:30 – zamknięcie mety dla zawodników trasy sportowej bez bonifikaty czasowej, koniec limitu czasowego dla zawodników trasy sportowej z bonifikatą czasową
  • 19:00 – zamknięcie mety dla zawodników trasy sportowej z bonifikatą czasową
  • 19:15 – oficjalne zakończenie zawodów, uhonorowanie najlepszych zawodników i losowanie nagród
  • 17:30 – integracja przy ognisku
 • 14 maja (niedziela): do 11.00 – opuszczenie Bazy Rajdu

8. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH:

 • przesłanie zgłoszenia do 9 maja 2023 na Rajd poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie rajdu.

Istnieje możliwość zgłoszenia po terminie 9 maja 2023 i opłacenie startu w bazie rajdu ( jeśli będą wolne miejsca ), jednakże organizator nie gwarantuje wtedy pełnego pakietu startowego

 • dokonanie opłaty startowej na konto Organizatora lub w sekretariacie Rajdu. Jej wysokość uzależniona jest od rodzaju trasy od terminu jej dokonania, a także od wieku uczestnika, za którego jest uiszczana

Dzieci i młodzież do 16 roku życia do 13.05.2023

20 zł

Osoby dorosłe:

do 17. kwietnia 2023

90 zł

do 8. maja 2023

110 zł

od 9. maja 2023

130 zł

Opłatę startową należy przesłać przekazem lub przelewem na konto:

Stowarzyszenie Towarzystwo z Beskidu Niskiego

Nr konta: 25 1140 2004 0000 3302 8129 6953

z dopiskiem Rajd Hawran 2023 + imię i nazwisko osoby/osób za które wysyłana jest opłata startowa. 

Ponadto wymagane jest:

 • wysłanie przelewu w ciągu 3 dni od daty zapisu. Brak przelewu skutkować będzie skreśleniem z listy startowej. 

 • podpisanie oświadczenia o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność

 • przedstawienie pisemnego oświadczenia rodziców lub opiekunów osób niepełnoletnich. Oświadczenie zawierać musi:

  • zgodę opiekuna na start

  • potwierdzenie znajomości regulaminu

  • deklarację przejęcia pełnej odpowiedzialność za ewentualne wypadki nieletniego podczas zawodów, jak również w drodze na i z zawodów

 • zawodnicy niepełnoletni mogą startować wyłącznie w zespole pod opieką osoby powyżej 18 roku życia

 • na trasie sportowej moga startować jedynie zawodnicy powyżej 10. roku życia
 • Organizator ze względów logistycznych ogranicza liczbę zawodników do 220 (80 na trasę rodzinną, 70 na trasę turystyczna oraz 60 na sportową. Pozostałe 10 miejsc będzie rozdzielone wg zapotrzebowania wynikającego z zapisów, zobowiązań partnerskich i sponsorskich.)

 • Pierwszeństwo zapisów mają osoby, które uczestniczyły w przynajmniej 3 z poprzednich edycji Rajdu Hawran. Liczy się zarówno uczestnictwo jako zawodnik jak i jako wolontariusz. 

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitu uczestników i zasad zapisów

 • Organizator zastrzega sobie prawo do rezerwacji miejsc na trasie sportowej dla zawodników rywalizujących w Pucharze Polski w Maratonach Rowerowych na Orientację
 • Organizator nie przewiduje listy rezerwowej w razie wyczerpania miejsc na listach startowych. W razie zwolnienia miejsc informacja o tym zostanie upubliczniona na stronie Rajdu Hawran na portalu Facebook.

 • Do 24 kwietnia istnieje możliwość wypisania się z listy uczestników przez email kontaktowy. W takim wypadku pobrana zostanie opłata manipulacyjna w wysokości 15 zł, pozostała kwota zostanie zwrócona do 14 dni na wskazane konto.

9. OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE:

 • telefon komórkowy z numerem Organizatora podanym w formularzu zgłoszeniowym i naładowaną baterią.
 • kask rowerowy
 • oświetlenie roweru
 • sprawny technicznie rower
 • długopis

Zaleca się wyposażenie uczestników w:

 • mapnik
 • licznik
 • kompas
 • mała linijka
 • folię NRC
 • podstawowe narzędzia do naprawy roweru
 • ubranie sportowe odpowiednie do warunków atmosferycznych
 • środki odstraszające komary i kleszcze 

10. PUNKTY KONTROLNE

 • wszystkie punkty kontrolne (PK) na Trasach Sportowej i Turystycznej oznaczone będą biało-pomarańczowymi kartkami formatu A4 z dziurkaczami lub trójwymiarowymi biało-pomarańczowymi lampionami materiałowymi. Uczestnik powinien potwierdzić swoją obecność na PK dziurkując odpowiednie pole na karcie startowej. W przypadku braku perforatora należy wpisać kod literowy z lampionu w odpowiednie miejsce na karcie startowej. W przypadku braku lampionu należy udokumentować fakt przybycia na miejsce PK zdjęciem miejsca, w którym powinien znajdować się PK i poinformować o tym organizatorów.
 • na Trasie Rodzinnej oprócz standardowych punktów opisanych wyżej, będą również punkty-zagadki. Rozwiązanie zagadki należy wpisać długopisem na odpowiednie miejsce na karcie startowej.
 • o rozmieszczeniu PK uczestnicy dowiedzą się z map, które otrzymają od Organizatora przed startem
 • każdy z zawodników powinien odwiedzić punkt osobiście 

11. ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW:

 • w zawodach wykorzystywana zostanie mapa turystyczna wydawnictwa Compass (skala mapy podana będzie w komunikacie technicznym)
 • zawodnicy zobowiązani są do jazdy w kasku oraz z widocznym numerem startowym umieszczonym z przodu roweru
 • Uczestnicy, którzy podczas zawodów nie mogą bądź nie chcą kontynuować jazdy, zobowiązani są poinformować o tym fakcie Organizatora
 • zawodnik rezygnujący z rywalizacji musi dotrzeć do bazy na własną rękę
 • bezpieczne pokonanie odcinków tras leży w gestii Uczestnika, który sam za siebie bierze odpowiedzialność i podejmowane decyzje co do pokonania tychże odcinków.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia tras zawodów ze względu na złe warunki atmosferyczne
 • zawodnicy pokonują całą trasę bez pomocy osób trzecich
 • liczba punktów przeliczeniowych za każdy prawidłowo potwierdzony PK zostanie podana w komunikacie technicznym
 • Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną osoby, które na danej trasie zdobędą najwięcej punktów przeliczeniowych w najkrótszym czasie
 • w klasyfikacji w pierwszej kolejności brana będzie pod uwagę suma punktów przeliczeniowych, a w drugiej czas pokonania trasy
 • za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu ( godziny zamknięcia tras podane w harmonogramie imprezy) naliczane będą punkty karne – dokładne zasady naliczania punktów karnych ogłoszone zostaną w komunikacie technicznym
 • nieklasyfikowani będą zawodnicy, którzy
  • nie przestrzegają zasad sportowego zachowania,
  • nie zaliczyli żadnego punktu kontrolnego,
  • nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę,
  • lub nie dotrą na metę do czasu zamknięcia mety dla danej trasy
  • korzystali z roweru ze wspomaganiem ( np. z silnikiem elektrycznym )
 • ilość PK na każdej z tras oraz dokładne zasady klasyfikacji zostaną podane w komunikacie technicznym

12. NAGRODY

 • Nagrody i dyplomy dla najlepszych zawodników
 • Medale drewniane dla dzieci z trasy rodzinnej

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Rajd odbywał się będzie przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Rajd i powrotu z niego a także podczas jego trwania
 • każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność
 • uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony  Organizatora w czasie trwania Rajdu
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przebywania przez uczestników na terenach prywatnych oraz na terenach zamkniętych
 • zabronione jest niszczenie upraw, szkółek leśnych, własności prywatnej i śmiecenia
 • obowiązuje nakaz udzielenia pomocy poszkodowanym uczestnikom Rajdu
 • używanie odbiorników GPS podczas trwania zawodów dozwolone jest jedynie w celach archiwizacyjnych trasy
 • w czasie trwania rajdu obowiązuje zakaz używania map innych niż otrzymane od organizatora
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Bazie Rajdu jak i przed Bazą
 • wszelkie niejasności oraz wątpliwości w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdu z powodów niezależnych od niego.
 • Uczestnik dokonujący rejestracji, akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z opisem umieszczonym w pkt 14 (Przetwarzanie danych osobowych ).
 • Uczestnik akceptując niniejszy regulamin zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych organizatorów, patronów medialnych i sponsorów
 • brak znajomości regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu, przy czym w wypadku wprowadzenia zmian, poinformuje uczestników na drodze poczty elektronicznej z wykorzystaniem adresów podanych przy rejestracji

14. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 • dane osobowe Uczestników przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO)
 • Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Stowarzyszenie Towarzystwo z Beskidu Niskiego ( Izby 35, 38-315 Uście Gorlickie )
 • pełne dane osobowe przetwarzane są:
 • w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów
 • w celu ustaleniu wysokości opłaty startowej
 • umożliwienia odebrania pakietu startowego
 • podstawowe dane osobowe przetwarzane są:
 • w celu wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród
 • w celu publikacji list startowych i wyników
 • do czasu istnienia strony Rajdu Hawran ( archiwum rajdów ) 
 • nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom 
  • za wyjątkiem danych Uczestników startujących na trasie sportowej zaliczanej do Pucharu Polski w Maratonach Rowerowych na Orientację ( udostępnianie danych w pełnej formie Organizatorom tych Pucharów )
 • podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w Rajdzie Hawran
 • Uczestnik ma prawo a) dostępu do danych, b) sprostowania, c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, d) prawo sprzeciwu, e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub f) przeniesienia danych
 •  Dane wszystkich Uczestników w wersji podstawowej (imię, nazwisko, miasto, klub/drużyna, numer startowy, informacja o uiszczeniu opłaty startowej, wynik zawodów) będą publikowane na stronie Rajdu Hawran.  
 • Uczestnik ma możliwość zmiany, modyfikacji lub usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt w formie e-mail na adres: kontakt@rajdhawran.pl