1. TERMIN I MIEJSCE RAJDU:

Rajd na Orientację „Hawran 2018” zwany dalej Rajdem odbędzie się w dniu 12 maja 2018 r. w Nowicy. Baza rajdu usytuowana będzie w Agroturystyka Trzy Potoki ( Nowica 10, 38-315 Uście Gorlickie, link do mapy )

Terenem rozgrywania zawodów będzie obszar gmin Uście Gorlickie, Sękowa i okolice ( powiat gorlicki ).

 

2. CELE IMPREZY:

 • Popularyzacja imprez na orientację i turystyki rowerowej
 • Przedstawienie uczestnikom Beskidu Niskiego oraz najciekawszych miejsc na Łemkowszczyźnie
 • Zapoznanie uczestników z historią regionu
 • Propagowanie zdrowego trybu życia
 • Ćwiczenie własnych umiejętności orientowania się w terenie z pomocą mapy i kompasu
 • Dobra zabawa

 

3. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Towarzystwo z Beskidu Niskiego

Izby 35, 38-315 Uście Gorlickie Izby

Telefony: 18 351 65 60 , 509 249 719, 607 314 270

Email: towarzystwo@zbeskiduniskiego.pl, kontakt@rajdhawran.pl

 

Budowniczy trasy:

Maciej Kot, Magdalena Dudek, Piotr Jakubas

Główny sędzia:

Maciej Kot

Sekretariat rajdu:

Tomasz Karczmarzyk, Artur Szpil, Maciej Kot, Magdalena Dudek, Piotr Jakubas,

 

4. BAZA RAJDU:

Baza rajdu zlokalizowana będzie w

Agroturystyka Trzy Potoki

Nowica 10

38-315 Uście Gorlickie

[ link do mapy ]

 

5. NOCLEGI I WYŻYWIENIE

Organizator zapewnia ciepły posiłek w Bazie Rajdu (po Rajdzie) oraz mini bufet na trasach.

Istnieje możliwość bezpłatnego noclegu na swojej karimacie i w śpiworze w izbach w bazie rajdu w nocy z 11/12.05.2018 oraz z 12/13.05.2018. ( ilość miejsc ograniczona ze względu na pierwotny limit zapisów )

Zgłoszenia osób chętnych na nocleg przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy.

Dodatkowo w bazie rajdu dostępne są noclegi w pokojach gościnnych w cenie 50zł od osoby. Dla wszystkich istnieje dodatkowo  możliwość zamówienie wyżywienia (śniadanie i obiadokolacja) w piątek i niedzielę poprzez formularz zgłoszeniowy.

 

6. TRASY i KLASYFIKACJA:

Uczestnicy będą mieli do wyboru 2 trasy o różnej długości i stopniu trudności:

 • Rowerowa turystyczna – ok. 50 km ( limit czasu 7 h )
 • Rowerowa sportowa– ok. 100 km ( limit czasu 9,5 h )

Klasyfikacja:

 • Rowerowa turystyczna – kategoria open i junior (do 16 lat)
 • Rowerowa sportowa kategoria kobiety/mężczyźni

 

7. PROGRAM IMPREZY:

 • 11 maja (piątek):

  • od 14:00 – 23:00 – przyjmowanie uczestników Rajdu w Bazie
  • 20:00 – 23:00 – praca sekretariatu rajdu – wydawanie pakietów startowych.
 • 12 maja(sobota):

  • 6:00 – 8:20 – praca sekretariatu Rajdu – wydawanie pakietów startowych
  • 8:20 – Odprawa trasy rowerowej sportowej
  • 8:30 – start trasy rowerowej sportowej
  • 8:40 – 9:50 – praca sekretariatu Rajdu – wydawanie pakietów startowych
  • 9:50 – Odprawa trasy rowerowej turystycznej
  • 10:00 – start trasy turystycznej
  • 17:00 – koniec limitu czasowego dla trasy turystycznej
  • 17:30 – zamknięcie mety dla trasy turystycznej
  • 18:00 – koniec limitu czasowego dla trasy sportowej
  • 18:30 – zamknięcie mety, oficjalne zakończenie zawodów, uhonorowanie najlepszych zawodników
  • 20:00 – integracja przy ognisku.

 

8. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH:

 • przesłanie zgłoszenia do 8 maja 2018 na Rajd poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie rajdu.

Istnieje możliwość zgłoszenia po terminie 8 maja 2017 i opłacenie startu w bazie rajdu, jednakże organizator nie gwarantuje wtedy pełnego pakietu startowego.

 • dokonanie opłaty startowej na konto Organizatora lub w sekretariacie Rajdu. Jej wysokość jest identyczna dla obu tras, a uzależniona będzie od terminu jej dokonania, a także od wieku uczestnika, za którego jest uiszczana, i jego miejsca zamieszkania:
Dzieci i młodzież do 16 roku życia do 08.05.2018 0 zł
Mieszkańcy powiatu Gorlickiego do 08.05.2018( limit 20 promocyjnych miejsc ) 20 zł
Osoby dorosłe od 28.02.2018 do 08.05.2018 55 zł
Każdy uczestnik po 8.05 i w dniu zawodów 80 zł

 

Opłatę startową należy przesłać przekazem lub przelewem na konto:

Stowarzyszenie Towarzystwo z Beskidu Niskiego

Bank Pekao SA

Nr konta: 60 1240 5110 1111 0010 7576 0608

z dopiskiem Rajd Hawran 2018 + imię i nazwisko osoby/osób za które wysyłana jest opłata startowa.

 • przelew należy wysłać w ciągu 7 dni od daty zapisu. Brak przelewu skutkować będzie skreśleniem z listy startowej. 
 • podpisanie oświadczenia o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność
 • osoby niepełnoletnie będą musiały przedstawić pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów. Oświadczenie zawierać musi:
  • zgodę opiekuna na start
  • znajomości regulaminu
  • odpowiedzialność za ewentualne wypadki nieletniego podczas zawodów, jak również w drodze na i z zawodów
 • zawodnicy niepełnoletni mogą startować wyłącznie w zespole pod opieką osoby powyżej 18 roku życia
 • Organizator ze względów logistycznych ogranicza ilość zapisów do 50 uczestników ( nie wliczając dzieci )
 • podane stawki obowiązują do limitu zapisów ( 50 osób ), powyżej limitu obowiązuje stawka 55 zł do 8 maja 2018 i 80 zł po 8.05 i w dniu zawodów
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu uczestników
 • mieszkańcy powiatu Gorlickiego mają możliwość skorzystania z promocyjnego wpisowego, jednakże ilość promocyjnych miejsc ograniczona jest do 20. Powyżej limitu obowiązują normalne stawki
 • osoby, które nie zmieściły się w limicie mają możliwość zapisania się na listę rezerwową. Organizator będzie kontaktował się z osobami z listy wg kolejności zgłoszeń i informował o możliwości zapisu na rajd.
 • warunkiem przepisania z listy rezerwowej na startową będzie wpłacenie wpisowego do siedmiu dni od wysłania maila o takiej możliwości przez Organizatora 

 

9. OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE:

 • telefon komórkowy z numerem Organizatora podanym w formularzu zgłoszeniowym i naładowaną baterią.
 • kask rowerowy
 • oświetlenie roweru
 • sprawny technicznie rower
 • długopis

Zaleca się wyposażenie uczestników w:

 • mapnik
 • licznik
 • kompas
 • mała linijka
 • folię NRC
 • podstawowe narzędzia do naprawy roweru
 • ubranie sportowe odpowiednie do warunków atmosferycznych
 • środki odstraszające komary i kleszcze

 

10. PUNKTY KONTROLNE

 • wszystkie punkty kontrolne (PK) oznaczone będą biało-czerwonymi lub biało-pomarańczowymi kartkami formatu A4 z dziurkaczami(tzw. lampion). Uczestnik powinien potwierdzić swoją obecność na PK dziurkując odpowiednie pole na karcie startowej. W przypadku braku perforatora należy wpisać kod literowy z lampionu w odpowiednie miejsce na karcie startowej. W przypadku braku lampionu należy udokumentować fakt przybycia na miejsce PK zdjęciem miejsca, w którym powinien znajdować się PK i poinformować o tym organizatorów.
 • o rozmieszczeniu PK uczestnicy dowiedzą się z map, które otrzymają od Organizatora przed startem
 • każdy z zawodników powinien odwiedzić punkt osobiście

 

11. ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW:

 • w zawodach wykorzystywana zostanie mapa turystyczna wydawnictwa Compass (skala mapy podana będzie w komunikacie technicznym)
 • zawodnicy zobowiązani są do jazdy w kasku oraz z widocznym numerem startowym umieszczonym z przodu roweru
 • Uczestnicy, którzy podczas zawodów nie mogą bądź nie chcą kontynuować jazdy, zobowiązani są poinformować o tym fakcie Organizatora
 • zawodnik przerywający rywalizację musi dotrzeć do bazy na własną rękę
 • bezpieczne pokonanie odcinków tras leży w gestii Uczestnika, który sam za siebie bierze odpowiedzialność i podejmowane decyzje co do pokonania tychże odcinków.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia tras zawodów ze względu na złe warunki atmosferyczne
 • zawodnicy pokonują całą trasę bez pomocy osób trzecich
 • liczba punktów za każdy prawidłowo potwierdzony PK zostanie podana w komunikacie technicznym
 • Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną osoby, które na danej trasie zdobędą najwięcej punktów przeliczeniowych w najkrótszym czasie
 • w klasyfikacji w pierwszej kolejności brana będzie pod uwagę suma punktów przeliczeniowych, a w drugiej czas pokonania trasy
 • za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu ( godziny zamknięcia tras podane w harmonogramie imprezy) naliczane będą punkty karne – dokładne zasady naliczania punktów karnych ogłoszone zostaną w komunikacie technicznym
 • nieklasyfikowani będą zawodnicy, którzy
  • nie przestrzegają zasad sportowego zachowania,
  • nie zaliczyli żadnego punktu kontrolnego,
  • nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę,
  • lub nie dotrą na metę do czasu zamknięcia mety dla danej trasy
  • korzystali z roweru ze wspomaganiem ( np z silnikiem elektrycznym )
 • ilość PK na każdej z tras oraz dokładne zasady klasyfikacji zostaną podane w komunikacie technicznym

 

12. NAGRODY

 • Pamiątkowe nagrody i dyplomy dla najlepszych zawodników

 

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Rajd odbywał się będzie przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Rajd i powrotu z niego a także podczas jego trwania
 • każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność
 • uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony  Organizatora w czasie trwania Rajdu
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przebywania przez uczestników na terenach prywatnych oraz na terenach zamkniętych
 • zabronione jest niszczenie upraw, szkółek leśnych, własności prywatnej i śmiecenia
 • obowiązuje nakaz udzielenia pomocy poszkodowanym uczestnikom Rajdu
 • używanie odbiorników GPS podczas trwania zawodów dozwolone jest jedynie w celach archiwizacyjnych trasy
 • w czasie trwania rajdu obowiązuje zakaz używania map innych niż otrzymane od organizatora
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Bazie Rajdu jak i przed Bazą
 • wszelkie niejasności oraz wątpliwości w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdu z powodów niezależnych od niego.
 • Uczestnik dokonujący rejestracji, akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204)
 • Uczestnik akceptujący niniejszy regulamin zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych organizatorów, patronów medialnych i sponsorów
 • brak znajomości regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu