1. TERMIN I MIEJSCE RAJDU:

Rajd na Orientację „Hawran 2019” zwany dalej Rajdem odbędzie się w dniu 11 maja 2019 r. w Banicy. Baza rajdu usytuowana będzie w Szkoła Podstawowa w Banicy ( Banica 24, 38-315 Banica, link do mapy )

Terenem rozgrywania zawodów będzie obszar gminy Uście Gorlickie i okolice.

 

2. CELE IMPREZY:

 • Popularyzacja imprez na orientację i turystyki rowerowej
 • Przedstawienie uczestnikom Beskidu Niskiego oraz najciekawszych miejsc na Łemkowszczyźnie
 • Zapoznanie uczestników z historią regionu
 • Propagowanie zdrowego trybu życia
 • Ćwiczenie własnych umiejętności orientowania się w terenie z pomocą mapy i kompasu
 • Dobra zabawa

 

3. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Towarzystwo z Beskidu Niskiego

Izby 35, 38-315 Uście Gorlickie Izby

Email: towarzystwo@zbeskiduniskiego.pl, kontakt@rajdhawran.pl

 

Budowniczy trasy:

Maciej Kot, Magdalena Dudek, Piotr Jakubas

Główny sędzia:

Maciej Kot

Sekretariat rajdu:

Andrzej Adamkiewicz, Maciej Kot, Magdalena Dudek, Piotr Jakubas

 

4. BAZA RAJDU:

Baza rajdu zlokalizowana będzie w

Szkoła Podstawowa w Banicy

Banica 24,

38-315 Banica

[ link do mapy ]

 

5. NOCLEGI I WYŻYWIENIE

Organizator zapewnia ciepły posiłek w Bazie Rajdu (po Rajdzie) oraz mini bufet na trasach.

Istnieje możliwość noclegu na swojej karimacie i w śpiworze na sali gimnastycznej w bazie rajdu w nocy z 10/11.05.2019 oraz z 11/12.05.2019. ( ilość miejsc ograniczona ze względu na pierwotny limit zapisów )

Zgłoszenia osób chętnych na nocleg przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy.

 

6. TRASY i KLASYFIKACJA:

Uczestnicy będą mieli do wyboru 3 trasy o różnej długości i stopniu trudności:

 • Trasa Rodzinna – od 0,5 do 20 km ( limit czasu 6 h )
 • Trasa Turystyczna – ok. 50 km ( limit czasu 7 h )
 • Trasa Sportowa– ok. 100 km ( limit czasu 10 h )

Klasyfikacja:

 • Trasa Turystyczna – kategoria open
 • Trasa Sportowa kategoria kobiety/mężczyźni
 • Trasa Rodzinna rozgrywana jest bez klasyfkacji

 

7. PROGRAM IMPREZY:

 • 10 maja (piątek):

  • od 18:00 – 23:00 – przyjmowanie uczestników Rajdu w Bazie
  • 20:00 – 23:00 – praca sekretariatu rajdu – wydawanie pakietów startowych.
 • 11 maja(sobota):

  • 6:15 – 7:50 – praca sekretariatu Rajdu – wydawanie pakietów startowych
  • 7:50 – odprawa trasy sportowej
  • 8:00 – start trasy sportowej
  • 8:00 – 9:50 – praca sekretariatu Rajdu – wydawanie pakietów startowych
  • 9:50 – odprawa trasy turystycznej
  • 10:00 – start trasy turystycznej
  • 10:00 – 10:20 – praca sekretariatu Rajdu – wydawanie pakietów startowych
  • 10:20 – odprawa trasy rodzinnej
  • 10:30 – start trasy rodzinnej
  • 16:30 koniec limitu czasowego dla trasy rodzinnej
  • 17:00 – koniec limitu czasowego dla trasy turystycznej
  • 17:30 – zamknięcie mety dla trasy turystycznej
  • 17:30 – losowanie nagród dla trasy rodzinnej
  • 18:00 – koniec limitu czasowego dla trasy sportowej dla zawodników trasy sportowej bez bonifikaty czasowej
  • 18:30 – zamknięcie mety dla zawodników trasy sportowej bez bonifikaty czasowej, koniec limitu czasowego dla zawodników trasy sportowej z uzyskaną bonifikatą czasową
  • 19:00 – zamknięcie mety, oficjalne zakończenie zawodów, uhonorowanie najlepszych zawodników

około 18:00 – integracja przy ognisku.

 • 12 maja (niedziela): do 11.00 – opuszczenie Bazy Rajdu

 

8. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH:

 • przesłanie zgłoszenia do 7 maja 2019 na Rajd poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie rajdu.

Istnieje możliwość zgłoszenia po terminie 7 maja 2019 i opłacenie startu w bazie rajdu, jednakże organizator nie gwarantuje wtedy pełnego pakietu startowego.

 • dokonanie opłaty startowej na konto Organizatora lub w sekretariacie Rajdu. Jej wysokość uzależniona jest od rodzaju trasy, od terminu jej dokonania, a także od wieku uczestnika, za którego jest uiszczana oraz jego miejsca zamieszkania:
  Dzieci i młodzież do 16 roku życia do 07.05.2019 0 zł
  Mieszkańcy powiatu gorlickiego do 07.05.2019 ( limit 20 promocyjnych miejsc ) 30 zł

  Osoby dorosłe w tym mieszkańcy powiatu gorlickiego po wyczerpaniu limitu:

  termin \ trasa Rodzinna  Turystyczna Sportowa
  1 osoba dorasła + dzieci 2 osoby dorosłe + dzieci
  do 25 marca 2019 55 zł 90 zł 55 zł 55 zł
  do 15 kwietnia 2019 65 zł 110 zł 65 zł 65 zł
  do 7 maja 2019 75 zł 130 zł 75 zł 75 zł
  od 8 maja 2019 85 zł 150 zł 85 zł 85 zł

   

  Opłatę startową należy przesłać przekazem lub przelewem na konto:

  Stowarzyszenie Towarzystwo z Beskidu Niskiego

  Bank Pekao SA

  Nr konta: 09 1240 5110 1111 0010 7472 6342

  z dopiskiem Rajd Hawran 2019 + imię i nazwisko osoby/osób za które wysyłana jest opłata startowa.

  • przelew należy wysłać w ciągu 3 dni od daty zapisu. Brak przelewu skutkować będzie skreśleniem z listy startowej.
  • podpisanie oświadczenia o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność
  • osoby niepełnoletnie będą musiały przedstawić pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów. Oświadczenie zawierać musi:
   • zgodę opiekuna na start
   • potwierdzenie znajomości regulaminu
   • deklarację przejęcia pełnej odpowiedzialność za ewentualne wypadki nieletniego podczas zawodów, jak również w drodze na i z zawodów
  • zawodnicy niepełnoletni mogą startować wyłącznie w zespole pod opieką osoby powyżej 18 roku życia
  • Organizator ze względów logistycznych ogranicza ilość zapisów do 120 uczestników ( nie wliczając dzieci )
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu uczestników
  • mieszkańcy powiatu gorlickiego mają możliwość skorzystania z promocyjnego wpisowego, jednakże ilość promocyjnych miejsc ograniczona jest do 20. Powyżej limitu obowiązują normalne stawki
  • osoby, które nie zmieściły się w limicie mają możliwość zapisania się na listę rezerwową. Organizator będzie kontaktował się z osobami z listy wg kolejności zgłoszeń i informował o możliwości zapisu na rajd.
  • warunkiem przepisania z listy rezerwowej na startową będzie wpłacenie wpisowego do trzech dni od wysłania maila o takiej możliwości przez Organizatora
  • Do 19 kwietnia istnieje możliwość wypisania się z listy uczestników przez email kontaktowy. W takim wypadku pobrana zostanie opłata manipulacyjna w wysokości 15 zł, pozostała kwota zostanie zwrócona do 14 dni na wskazane konto.

  9. OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE:

  • telefon komórkowy z numerem Organizatora podanym w formularzu zgłoszeniowym i naładowaną baterią.
  • kask rowerowy
  • oświetlenie roweru
  • sprawny technicznie rower
  • długopis

  Zaleca się wyposażenie uczestników w:

  • mapnik
  • licznik
  • kompas
  • mała linijka
  • folię NRC
  • podstawowe narzędzia do naprawy roweru
  • ubranie sportowe odpowiednie do warunków atmosferycznych
  • środki odstraszające komary i kleszcze

   

  10. PUNKTY KONTROLNE

  • wszystkie punkty kontrolne (PK) na Trasach Sportowej i Turystycznej oznaczone będą biało-czerwonymi lub biało-pomarańczowymi kartkami formatu A4 z dziurkaczami (tzw. lampion). Uczestnik powinien potwierdzić swoją obecność na PK dziurkując odpowiednie pole na karcie startowej. W przypadku braku perforatora należy wpisać kod literowy z lampionu w odpowiednie miejsce na karcie startowej. W przypadku braku lampionu należy udokumentować fakt przybycia na miejsce PK zdjęciem miejsca, w którym powinien znajdować się PK i poinformować o tym organizatorów.
  • na Trasie Rodzinnej oprócz standardowych punktów opisanych wyżej, będą również punkty-zagadki. Rozwiązanie zagadki należy wpisać długopisem na odpowiednie miejsce na karcie startowej.
  • o rozmieszczeniu PK uczestnicy dowiedzą się z map, które otrzymają od Organizatora przed startem
  • każdy z zawodników powinien odwiedzić punkt osobiście

   

  11. ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW:

  • w zawodach wykorzystywana zostanie mapa turystyczna wydawnictwa Compass (skala mapy podana będzie w komunikacie technicznym)
  • zawodnicy zobowiązani są do jazdy w kasku oraz z widocznym numerem startowym umieszczonym z przodu roweru
  • Uczestnicy, którzy podczas zawodów nie mogą bądź nie chcą kontynuować jazdy, zobowiązani są poinformować o tym fakcie Organizatora
  • zawodnik rezygnujący z rywalizacji musi dotrzeć do bazy na własną rękę
  • bezpieczne pokonanie odcinków tras leży w gestii Uczestnika, który sam za siebie bierze odpowiedzialność i podejmowane decyzje co do pokonania tychże odcinków.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia tras zawodów ze względu na złe warunki atmosferyczne
  • zawodnicy pokonują całą trasę bez pomocy osób trzecich
  • liczba punktów za każdy prawidłowo potwierdzony PK zostanie podana w komunikacie technicznym
  • Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną osoby, które na danej trasie zdobędą najwięcej punktów przeliczeniowych w najkrótszym czasie
  • w klasyfikacji w pierwszej kolejności brana będzie pod uwagę suma punktów przeliczeniowych, a w drugiej czas pokonania trasy
  • punkty kontrolne można zaliczać w dowolnej kolejności
  • za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu ( godziny zamknięcia tras podane w harmonogramie imprezy) naliczane będą punkty karne – dokładne zasady naliczania punktów karnych ogłoszone zostaną w komunikacie technicznym
  • nieklasyfikowani będą zawodnicy, którzy
   • nie przestrzegają zasad sportowego zachowania,
   • nie zaliczyli żadnego punktu kontrolnego,
   • nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę,
   • nie dotrą na metę do czasu zamknięcia mety dla danej trasy
   • nie potwierdzą żadnego punktu kontrolnego
   • korzystali z roweru ze wspomaganiem ( np z silnikiem elektrycznym )
  • ilość PK na każdej z tras oraz dokładne zasady klasyfikacji zostaną podane w komunikacie technicznym

   

  12. NAGRODY

  • Pamiątkowe nagrody i dyplomy dla najlepszych zawodników
  • Upominki dla dzieci z trasy rodzinnej

   

  13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  • Rajd odbywał się będzie przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Rajd i powrotu z niego a także podczas jego trwania
  • każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność
  • uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony  Organizatora w czasie trwania Rajdu
  • organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przebywania przez uczestników na terenach prywatnych oraz na terenach zamkniętych
  • zabronione jest niszczenie upraw, szkółek leśnych, własności prywatnej i śmiecenia
  • obowiązuje nakaz udzielenia pomocy poszkodowanym uczestnikom Rajdu
  • używanie odbiorników GPS podczas trwania zawodów dozwolone jest jedynie w celach archiwizacyjnych trasy
  • w czasie trwania rajdu obowiązuje zakaz używania map innych niż otrzymane od organizatora
  • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Bazie Rajdu jak i przed Bazą
  • wszelkie niejasności oraz wątpliwości w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdu z powodów niezależnych od niego.
  • Uczestnik dokonujący rejestracji, akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z opisem umieszczonym w pkt 14 (Przetwarzanie danych osobowych ).
  • Uczestnik akceptujący niniejszy regulamin zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych organizatorów, patronów medialnych i sponsorów
  • brak znajomości regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu, przy czym w wypadku wprowadzenia zmian, poinformuje uczestników na drodze poczty elektronicznej z wykorzystaniem adresów podanych przy rejestracji

  14. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  • dane osobowe Uczestników przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO)
  • Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Stowarzyszenie Towarzystwo z Beskidu Niskiego ( Izby 35, 38-315 Uście Gorlickie )
  • pełne dane osobowe przetwarzane są:
   • w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów
   • w celu ustaleniu wysokości opłaty startowej
   • umożliwienia odebrania pakietu startowego
  • podstawowe dane osobowe przetwarzane są:
   • w celu wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród
   • w celu publikacji list startowych i wyników
   • do czasu istnienia strony Rajdu Hawran ( archiwum rajdów )

   

  • nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom za wyjątkiem danych Uczestników startujących na trasie sportowej zaliczanej do Pucharu Polski w Maratonach Rowerowych na Orientację ( udostępnianie danych w pełnej formie Organizatorom tych Pucharów )
  • podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w Rajdzie Hawran
  • Uczestnik ma prawo a) dostępu do danych, b) sprostowania, c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, d) prawo sprzeciwu, e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub f) przeniesienia danych
  • Dane wszystkich Uczestników w wersji podstawowej (imię, nazwisko, miasto, klub/drużyna, numer startowy, informacja o uiszczeniu opłaty startowej, wynik zawodów) będą publikowane na stronie Rajdu Hawran.  
  • Uczestnik ma możliwość zmiany, modyfikacji lub usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt w formie e-mail na adres: kontakt@rajdhawran.pl